Avgifter
Om du har barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du efter maxtaxan. Taxan gäller oavsett om du har ditt barn i kommunal verksamhet eller i enskild regi.
Maxtaxan betalar du 12 månader per år från det att du börjar inskolningen och så länge du har barnomsorgsplatsen kvar, det vill säga även vid sjukdom, semester och annan ledighet.
Ditt barns ålder, den gemensamma bruttoinkomsten i hushållet och antalet barn du har i barnomsorgen påverkar vilken avgift du får. Kontroll av rätt inlämnad inkomstuppgift sker retroaktivt hos Skatteverket. För lite eller för mycket inbetald föräldraavgift justeras.
Det yngsta barnet räknas som barn 1.

Från och med 1 januari 2019 är inkomsttaket 47 490 kronor per månad. 


Avgiftsgrundande inkomst
Avgiften grundar sig på familjens (hushållets) gemensamma inkomst per månad (årsinkomst/12). Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott av näringsverksamhet. Avgift tas ut från första inskolningsdagen under 12 månader per år.

Inkomstjämförelse
Utbildningsförvaltningen genomför årligen en retroaktiv inkomstjämförelse av alla föräldrars inkomster hos Skatteverket. För lite eller för mycket inbetald föräldraavgift justeras. För mer information, se rubriken inkomstjämförelse.

Gemensam vårdnad
Vid gemensam vårdnad där barn bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg är båda platsinnehavare och har varsin barnomsorgsplats. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Platsinnehavarnas sammanlagda avgifter kommer inte att överstiga avgiften för en plats.

Nedan finner du verksamhetens mest använda blanketter och föreskrifter. klicka på respektive knapp för nedladdning och läs eller fyll i önskad blankett. Överlämna personligen eller sänd till förskolechef. 
Linda.arvidsson@qnspedagogik.se

 

Allmän förskoleplats

Dispensansökan.

Inkomstblankett.

Schemablankett.

Riktlinjer för förskoleplats

Uppsägning av plats.