Systematiskt kvalitetsarbete på Regnbågens Förskola 
Vi är en förskola som drivs i privat regi och och följer skollagen, läroplanen (Lpfö18) samt förskolans övriga styrdokument på samma sätt som kommunala förskolor.

Inför varje läsår tar arbetslagen tillsammans med rektor fram en likabehandlingsplan mot    diskriminering och kränkande behandling som följs upp kontinuerligt under läsåret.


Pedagogisk dokumentation
Varje barn dokumenteras i Prionapp där föräldrar kan följa sitt barns utveckling. Verksamheten    dokumenteras kontinuerligt och systematiskt i Microsoft Teams och sammanställs i slutet av varje läsår i en kvalitetsredovisning som används som grund för kommande läsårs systematiska kvalitetsarbete.